0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

0 32 2 28 57 00

ცხელი ხაზი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

ნონა სუმბათაშვილი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ნინო ბერკაცაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნათია დათაშვილი – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ანი მეგრელიშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ხათუნა კოჩლავაშვილი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მარიამ ზუბაშვილი – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ანა პაპელიშვილი  – მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

Top